หน้าหลัก    :|:    ภาพกิจกรรม    :|:    ดาวน์โหลด    :|:    เผยแพร่     :|:    ติดต่อ         
          เมนูหลัก  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัย
 
   
  • 01t
  • 02
  • 03
   

 
 
         ข่าวประชาสัมพันธ์           ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่
 
ใบสมัคร เข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนยโสธร
ใบสมัคร อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนยโสธร
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารรอบรั้ววิทยาลัยชุมชนยโสธร ม.ค.-มี.ค.59
ภาพกิจกรรม รอบรั้ววิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจำเดือนเมษายน 2559
ภาพกิจกรรม รอบรั้ววิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจำเดือนมีนาคม 2559
ภาพกิจกรรม รอบรั้ววิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
ภาพกิจกรรม รอบรั้ววิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจำเดือนมกราคม 2559
ประชาสัมพันธ์
วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร
Download แผ่นพับประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนยโสธร
ประชาสัมพันธ์เรื่องสถานการณ์โรคติดเชื้อ

ใบสมัคร และลงทะเบียนหลักสูตรระยะสั้น
    ขอแสดงความยินดีกับ นศ วชช.ยส.ที่เข้ารอบรายการปั้นฝันเดอะบัณฑิต#3
ประกาศ กยศ. กำหนดการให้กู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2559
ประชาสัมพันธ์ ผู้สนที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่..ใฝ่รู้"
ตัวอย่าง แบบฝึกการเขียน มคอ.3,มคอ.5
ระเบียบการตั้งชมรมของวิทยาลัยชุมชนยโสธร
ประกาศ วชช.ยส
เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
Download แบบฟอร์มต่างๆ