หน้าหลัก    :|:    ภาพกิจกรรม    :|:    ดาวน์โหลด    :|:     เผยแพร่     :|:     ติดต่อ     :|:     งานกิจการนักศึกษา  
          เมนูหลัก  
 
   
สภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร
 
 

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
 
 

ดร. สุวัฒน์  จิตต์จันทร์
รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
 

นายมั่น สามสี
ผู้แทนองค์กรชุมชน

นายมนัส บังศรี
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผศ.ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ
ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา

นายพลากร แก้วขวัญข้า
ผู้แทนศิษย์เก่า

นางธนมน วัฒนเรือนโกวิท
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนิคม เพชรผา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร. สุรัตน์ มุทุวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางละเอียด ศรีสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุธา บรรตานึก
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์
กรรมการ

นายวสันต์ สวุรรณ์เนตร
เลขานุการ

นายมนตรี หิตายะ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสมร ศิริโสม
ผู้ช่วยเลขานุการ