หน้าหลัก    :|:    ภาพกิจกรรม    :|:    ดาวน์โหลด    :|:    เผยแพร่     :|:    ติดต่อ      :|:    งานกิจการนักศึกษา  
          เมนูหลัก  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
 
   
  • 01
  • 03
   


นายชัยวิวัฒน์  วงศ์สวัสดิ์
__________________________________________________________

 
 
         ข่าวประชาสัมพันธ์           ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่
  ใบสมัคร เข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจำภาคเรียนที่  1/2561
23 มี.ค. 2561 วชช.ยส. ออกให้บริการวิชาการแก่ชุมชน “หลักสูตรการทอผ้ามัดหมี่
23 มี.ค. 2561 วชช.ยส. ออกให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
"ช่างซ่อมติดตั้งเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้าน" ณ บ้านขุมเงิน

22 มี.ค. 2561 วชช.ยส การจัดการความรู้เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ณ หัองประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงแคนใหญ่
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการในสถาบันอุมศึกษา
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนยโสธร
Download ใบสมัครหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต
หลักสูตร พัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด กับวิทยาลัยชุมชนยโสธร เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
ใบสมัคร อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนยโสธร
Download แผ่นพับประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนยโสธร

    หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต
Download ใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
การรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน
มคอ.2 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
มคอ.2 หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
มคอ.2 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
มคอ.2 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีศักยภาพในการดำเนินงานร่วมกับวิทยาลัยชุมชน
DOWNLOAD
ใบสมัครกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)
ขอแสดงความยินดีกับ นศ วชช.ยส.ที่เข้ารอบรายการปั้นฝันเดอะบัณฑิต#3
ตัวอย่าง แบบฝึกการเขียน มคอ.3,มคอ.5
ระเบียบการตั้งชมรมของวิทยาลัยชุมชนยโสธร

ประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร
 
   
 
.