หน้าหลัก    :|:    ภาพกิจกรรม    :|:    ดาวน์โหลด    :|:    เผยแพร่     :|:    ติดต่อ      :|:    งานกิจการนักศึกษา  
          เมนูหลัก  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัย
 
   
  • 01
  • 03
  • 04
   


นางสาวสุภณิดา ยาวะโนภาส
__________________________________________________________

 
 
         ข่าวประชาสัมพันธ์           ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่
 
ประกาศ เรื่องการรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนยโสธร
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 8/2560
Download ใบสมัครหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต
หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด กับวิทยาลัยชุมชนยโสธร เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่  ประจำภาคเรียนที่  1/2560
ประกาศ “แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนยโสธร”
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ใบสมัคร เข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนยโสธร
ใบสมัคร อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนยโสธร
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารรอบรั้ววิทยาลัยชุมชนยโสธร
ประชาสัมพันธ์
วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร
Download แผ่นพับประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนยโสธร
    หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต
Download ใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
การรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน
มคอ.2 หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
มคอ.2 หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
มคอ.2 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
มคอ.2 หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีศักยภาพในการดำเนินงานร่วมกับวิทยาลัยชุมชน
DOWNLOAD
ใบสมัครกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)
ขอแสดงความยินดีกับ นศ วชช.ยส.ที่เข้ารอบรายการปั้นฝันเดอะบัณฑิต#3
ตัวอย่าง แบบฝึกการเขียน มคอ.3,มคอ.5
ระเบียบการตั้งชมรมของวิทยาลัยชุมชนยโสธร
 
   
 
.