หน้าหลัก    :|:    ภาพกิจกรรม    :|:    ดาวน์โหลด    :|:     เผยแพร่     :|:     ติดต่อ     :|:     งานกิจการนักศึกษา  
          เมนูหลัก  
 
   
ข้าราชการครูวิทยาลัยชุมชนยโสธร
     
 

ดร.ชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
 
  นายวสันต์ สุวรรณ์เนตร  
รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ


นางสาวสุริศา กัณหา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวปิยดา ปัญญาศรี
รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ


นายวสันต์ สุวรรณเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ


นายมนตรี หิตายะ
ครูชำนาญการ

นายศราวุธ เถาว์โท
ครูชำนาญการ

นายรวมพล ไวยพจน์
ครูชำนาญการ


นายนิกร สุวรรณดี
ครูชำนาญการ


นางสาวกัญจน์รัชต์ พิมพ์จำปา
ครูชำนาญการ


นางสาวสุถิรา มั่นคง
ครูชำนาญการ


นางสาวอมร ไชยแสน
ครูชำนาญการ


นายวสันต์  บุญล้น
ครูชำนาญการ


นางสาวสุกัญญา ชอบธรรม
ครู


นายมิตรประชา ดาชาพิมพ์
ครูผู้ช่วย