หน้าหลัก


ติดต่อเรา

กิจกรรมการส่งเสริมครูผู้สอนและนักศึกษาได้ใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบ e-Learning วิทยาลัยชุมชนยโสธร   ( www.yasocc-learning.com )
ดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานระบบ e-Learning ให้กับครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม และ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศเรืองสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
นายสามารถ สิงห์มา นักออกแบบคอมพิวเตอร์ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 35 คน แยกเป็นครูประจำ จำนวน 8 คน อาจารย์พิเศษ จำนวน 23 คน และบุคลากรฝ่ายับสนุน จำนวน 4 คน